Obchodní podmínky pro poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě
(digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem,
k němuž dochází přes webové rozhraní www.kalinovalenka.cz.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním
písmenem, znamenají následující:

 1. OP
  Tyto Obchodní podmínky.
 2. POSKYTOVATEL
  Mgr. Lenka Kalinová
  Zapsaná v živnostenském rejstříku,
  IČ: 01406248
  Sídlo: Heydukova 101/2, 39701 Písek
  Telefonní číslo: 775 486 411
  E-mail: lenka@kalinovalenka.cz
 3. UŽIVATEL
  Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může
  být podnikatel nebo Spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITEL
  Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské
  činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém
  formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
  Spotřebitel.
 5. SMLOUVA
  Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako
  Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám
  Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplaƟt mi Cenu nebo
  poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky
  a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako
  Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě
  obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).
 1. PRODUKT
  Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem
  Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena
  představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi
  poskytujete své osobní údaje).
 2. OBJEDNÁVKA
  Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš
  návrh na uzavření Smlouvy.
 3. CENA
  Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se
  v korunách českých.
 4. WEBOVÉ ROZHRANÍ
  Webové rozhraní https://kalinovalenka.cz .
 5. WEB
  Internetové stránky s doménou kalinovalenka.cz.
 6. OZ
  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST
Jako Uživatel berete na vědomí, že digitální obsah Produktů užíváte na vlastní riziko a že závisí
pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako
Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislostí s užíváním Produktu
zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou
újmu. Digitální obsah Produktů nenahrazuje zdravotní péči.


III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na
  Webu, pochází od osoby, které byl digitální obsah Produktu skutečně zpřístupněn. Jako
  Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny,
  a v případě pochybnosti nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané
  osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je
  důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které
  jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na
  jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru
  a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného
  elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní
  informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí
  apod.) a jeho celkovou Cenu.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje.
  Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
  v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím
  tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se
  zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou
  objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je
  v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve
  formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden
  i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY
CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit
  s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání
  Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze
  v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru
  Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich
  zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového
  formuláře je tedy cenou konečnou.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné
  chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu
  Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě
  rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění
  Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

a) bankovním převodem na můj účet,
b) rychlým online převodem.

 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte
  platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.
 2. Platební metody uvedené pod písmeny b) (online platební karta a rychlý online převod) jsou
  napojeny na platební bránu společností Stripe se sídlem v Irsku, info@stripe.com,
  hƩps://stripe.com/. Tato společnost poskytuje zabezpečenou technologii přijímání
  platebních karet a rychlých online převodů. Veškeré údaje v průběhu platby zadáváte
  pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu výše uvedené společnosti a ze strany této
  společnosti mi nejsou předávány. Svůj dotaz k těmto platebním metodám můžete směřovat
  přímo na výše uvedené kontakty této společnosti.
  SPLATNOST CENY
 3. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
  Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech
  k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 4. V případě plateb rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně po uzavření
  Smlouvy.
 5. Po přijeơ platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.
  PLATBA VE SPLÁTKÁCH
 6. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny
  formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené
  na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím
  odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplaƟt všechny
  splátky.
 7. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu
  znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost
  zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným
  oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto
  oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy
  odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před
  odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu
  uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno
  a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn
  zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné
  digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 3. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn
  zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo
  jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 4. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního
  obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální
  obsah sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
  ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 5. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.
  V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem
  oznámený den.
 6. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální
  obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním
  převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od
  připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb rychlým online převodem Vám bude
  digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma
  Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený
  v předchozím odstavci.
 7. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován
  postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu
  Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly)
  postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu
  přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem
  oznámenou dobu.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný
  navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu
  máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření
  Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 2. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah
  Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného
  jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete
  rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým
  způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která
  vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce
  vezmete na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám
  nebudu poskytovat jeho aktualizace.
  FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
  vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými,
  přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí
  připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy
  (digitální prostředí).
 4. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete
  odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel.
  Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani
  jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného
  písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 2. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
  do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 3. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám
  digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku
  takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského
  zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy
  mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 1. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy
  zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy
  i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení
  odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete
  využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného
  formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres
  uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením,
  které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete
  tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný
  odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu).
 2. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od
  Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla
  zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete
  souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od
  Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu
  zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady,
  které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady
  spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 3. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem
  nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě
  podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo
  k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti
  mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy
  jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu
  škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 4. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální
  kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude
  Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy,
  nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám
  bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 5. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se
  uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 1. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi
  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací
  smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu,
  případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
  odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním
  Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

  IX. REKLAMACE
 2. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho
  digitálního obsahu a zjisơte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla
  provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný
  v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez
  předchozího upozornění.
 3. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase
  uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím,
  nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje
  nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 4. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného
  plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 5. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním
  nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě
  neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“).
  Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě
  nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a
  programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost
  digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada
  vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi
  poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajisƟt
  technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnuơ
  poskytnuơ součinnosƟ máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální
  obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 6. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů
  uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě,
  prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto
  orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Písku a Úřad pro ochranu osobních
  údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně
  smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne
  mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení
  spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
  k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní
  inspekce (www.coi.cz).

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových
  formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové
  rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf
  či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinnosti Poskytovatele a Uživatele,
  které ze Smlouvy vyplývají.
 3. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito
  právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Jako Poskytovatele mě nezavazují žádné kodexy chování související s odvětvím mého
  podnikání.
 5. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů,
  které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových
  formulářích k Produktům.
 6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto
  neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či
  neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá
  vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 7. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních
  podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 8. Tyto OP jsou účinné od 10. ledna 2023.

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy, formulář naleznete ve svém e-mailu v rámci obchodních podmínek jako přílohu v PDF)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Mgr. Lenka Kalinová, Heydukova 101/2, 397 01, lenka@kalinovalenka.cz

Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto
zboží()/o poskytnutí těchto služeb():

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte